Naše služby

Naším cílem je nejen vyřešení, resp. dořešení akutního zdravotního problému a postupné odpojení pacienta od plicní ventilace, ale i nácvik základních životních dovedností a počátek snahy o resocializaci pacienta. Tento proces je komplexní. Zahrnuje týmovou péči lékařů, zdravotních sester, sanitářů, fyzioterapeutů i dalších specialistů.

 

Nezastupitelnou roli v celém procesu hraje pochopitelně i rodina a její návštěvy. V některých případech je možné, po předchozí dohodě s ošetřujícím personálem, aby se rodina i přímo podílela na péči o pacienta.

 

Naše oddělení je nově zrekonstruováno a vybaveno novými moderními přístroji umožňujícími jak komplexní monitoraci, tak i náhradu či podporu téměř všech základních životních funkcí. Základní biochemická vyšetření můžeme díky analyzátoru umístěnému přímo na oddělení získat během několika minut. Veškerá další potřebná vyšetření nám zajišťují příslušná oddělení Nemocnice Milosrdných bratří.

 

 

 

 

NIP

Cílem oddělení NIP (následná intenzivní péče) je pokračování v zavedeném základním léčebném procesu u pacienta a jeho postupné odpojování od umělé plicní ventilace. Pacient je schopen dýchat bez jakékoliv podpory, je schopen účinně odkašlat a má fungující trávicí systém – přijímá potravu buď sám ústy nebo formou speciální výživy podávané přímo sondou do žaludku.

 

Nedílnou součástí komplexní péče je i nácvik základních potřeb pacienta, jako je např. schopnost komunikace a soběstačnost.

Každý den probíhá individualizovaná intenzivní fyzioterapie.


Pokud to stav pacienta dovoluje, přistupujeme následně k překladu na jiná oddělení.

Pacienti s tracheostomií, kteří ještě vyžadují zvýšenou péči o dýchací cesty, jsou překládáni na oddělení DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče).

Ostatní pacienti jsou překládáni na oddělení následné péče, rehabilitační péče, nebo v ideálním případě domů.Zobrazit více

DIOP

DIOP je pracoviště poskytující dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči spontánně ventilujícím pacientům s tracheostomií, u kterých došlo ke stabilizaci jejich zdravotního stavu.

Pacienti i nadále vyžadují intenzivní komplexní ošetřovatelskou péči se zaměřením na toaletu dýchacích cest (odsávání, nebulizace, oxygenoterapie).

Nedílnou součástí je také intenzivní fyzioterapie, významně přispívající ke zlepšení fyzického i psychického stavu a následné resocializaci pacienta.

 

Pacienti, kteří nejsou závislí na umělé plicní ventilaci, jsou přijímáni z jednotek akutní intenzivní péče či oddělení NIP.

 

Spektrum pacientů je rozličné. Nejčastěji se jedná o pacienty s postižením mozku, jehož příčinou může být úraz, cévní mozková příhoda či metabolické postižení. Dále se jedná o pacienty s neurologickými onemocněními, stavy po komplikovaných či náročných operacích, pacienty s plicním a srdečním onemocněním, nebo poresuscitační stavy. 

 

Cílem péče na tomto oddělení je vytvořit rodinné prostředí podporující individuální potřeby a vnímání pacienta. Využíváme principy bazální stimulace, muzikoterapie. V našem úsilí je důležitá a nezastupitelná spolupráce rodiny a přátel pacienta. 

 

Žádost o přijetí pacienta na diop si můžete stáhnout zde:

Žádost o přijetí pacienta na DIOPZobrazit více

DUPV

Domácí umělá plicní ventilace, zkráceně DUPV, je podpora nebo nahrazení spontánního dýchání pomocí ventilačního přístroje v podmínkách domácího prostředí. Princip fungování domácího plicního ventilátoru je totožný s fungováním ventilátoru v nemocnici.

 

Naší snahou je dostat do všeobecného povědomí, že i přes zdravotní komplikace a ztrátu schopnosti spontánně dýchat, není nutné, aby pacient strávil zbytek života na nemocničním lůžku, ale v přirozeném domácím prostředí. Vnímáme ji tedy jako naději pro ty, které onemocnění připravilo o možnost vést plnohodnotný život doma, v kruhu svých blízkých. Společnost Chronicare spolu se svými partnery zajišťuje kompletní edukaci a proškolení pečujících osob, včetně zajištění ventilačního přístroje a poskytuje komplexní poradenství v této oblasti. Za DUPV je u nás vždy primárně životní příběh pacienta a jeho rodiny a zajištění maximálního komfortu, na který byl zvyklý před onemocněním nebo úrazem.Zobrazit více